Lijst van Gezworenen voor het Hof van Assisen

 

Om de 4 jaar, in de loop van de maand januari, worden de lijsten opgemaakt van de gezworenen die zullen zetelen in de Hoven van Assisen. Bij een Assisenzaak oordeelt immers een jury van burgers over de schuld of onschuld van een betichte.

De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de laatste lijst van de in het kiezersregister ingeschreven personen. De loting van de gezworenen wordt verricht in het openbaar, op het gemeentehuis op dag en uur bij aanplakking bepaalt door de burgemeester, bijgestaan door 2 schepenen bij afzonderlijke trekking van één cijfer voor de eenheden en één voor de tientallen.

De personen van wie het rangnummer op de kiezerlijst eindigt op dit getal worden op de voorbereidende lijst van gezworenen gebracht. Alleen personen die reeds 30 jaar en nog geen 60 jaar oud zijn komen in aanmerking. Bepaalde personen dienen van de lijst te worden geschrapt (bvb. personen die de taal niet machtig zijn, een politiek mandaat bekleden, werkende magistraten, bedienaars van de eredienst, militairen in actieve dienst enz.)
De definitieve lijst van gezworenen wordt toegezonden aan het Provinciebestuur en nadien aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

De lijst van Boom wordt opgemaakt en bijgehouden door de dienst Burgerzaken/Bevolking die tevens de actualisatie van de informatiegegevens van de opgeroepen gezworenen doet bij elke aanstelling door het Hof van Beroep.

Contact

Chris De Wit+32 3 880 18 17chris.de.wit@boom.be